Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů firmou Jupiter Praha s.r.o., Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8, IČ: 27619532 (dále také jen „zpracovatel“) pro:

  • účely „Žádosti o výuku a výcvik ke získání řidičského oprávnění“.

Tento souhlas uděluji na dobu nezbytnou pro výuku a výcvik ke získání řidičského oprávnění, nejdéle však po dobu 1 roku.

Osobními údaji se rozumí údaje nezbytné pro vyplnění „žádosti o výuku a výcvik ke získání řidičského oprávnění“, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, jaký druh řidičského průkazu chcete získat, ulice, číslo, město, PSČ, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu, státní občanství.

Osobní údaje bude zpracovatel zpracovávat sám a to manuálně.

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných zpracovatelem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.