Jak na nákup alu disků?

Alu disky jsou přáním nejednoho motoristy! Jde přeci o stylovou výbavu, která udělá i z nemoderního a nudného vozu káru, která vzbudí pozornost všude, kam přijede. Jak na nákup alu kol? Poradíme vám:

Celý příspěvek

Souhlas se zpracováním osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění (zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, dále jen „zákon“) souhlasím se zpracováváním osobních údajů firmou Jupiter Praha s.r.o., Zenklova 32/28, 180 00 Praha 8, IČ: 27619532 (dále také jen „zpracovatel“) pro:

  • účely „Žádosti o výuku a výcvik ke získání řidičského oprávnění“.

Tento souhlas uděluji na dobu nezbytnou pro výuku a výcvik ke získání řidičského oprávnění, nejdéle však po dobu 1 roku.

Osobními údaji se rozumí údaje nezbytné pro vyplnění „žádosti o výuku a výcvik ke získání řidičského oprávnění“, tj. jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, jaký druh řidičského průkazu chcete získat, ulice, číslo, město, PSČ, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu, státní občanství.

Osobní údaje bude zpracovatel zpracovávat sám a to manuálně.

Zákazník má základě zákona právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných zpracovatelem (zejména právo na poskytnutí informace o účelu zpracování, rozsahu zpracovávaných osobních údajů a jejich zdroji, povaze zpracování a příjemci či příjemcích osobních údajů). Správce mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Zjistí-li zákazník, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, má právo požadovat od správce nebo jím pověřeného zpracovatele vysvětlení a odstranění takto vzniklého stavu.

Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů klienta považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji v současné době nenakládáme. Nevytváříme žádné databáze, neukládáme žádné údaje, nemáme žádné žáky ve výcviku, nerozesíláme žádné newslettery nebo reklamní sdělení.

Plánujeme dokončení webových stránek www.autoskola-praha-ridicak.cz v létě 2018 (nezávazný termín). S ostrým spuštěním stránek (nyní jsou viditelně na home-page označeny jako „ve výstavbě“, nefungují a údaje přes ně zatím nelze reálně odeslat) se budou vázat nové zásady zpracování osobních údajů.

 

Zásady zpracování osobních údajů pro web www.autoskola-praha-ridicak.cz

O jaké osobní údaje se jedná:

Jedná se výhradně o osobní údaje v rozsahu zákona 247/2000 o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel pro vyplnění žádosti autoškoly:

  • jméno, příjmení, telefon, e-mailová adresa, jaký druh řidičského průkazu chcete získat, ulice, číslo, město, PSČ, datum narození, místo narození, číslo občanského průkazu, státní občanství

Z jakých zdrojů osobní údaje pochází:

Po spuštění z www.autoskola-praha-ridicak.cz.

Jakým způsobem Jupiter Praha s.r.o. zajišťuje ochranu osobních údajů

Pro ochranu osobních údajů je v místě bydliště jednatele pod uzamčením umístěna kovová nehořlavá schránka. E-maily jsou chráněny SSL certifikátem.

Jaký přístup má klient ke svým osobním údajům a jaká je povinnost Jupiter Praha s.r.o.

Informaci o tom, jaké osobní údaje o klientovi Jupiter Praha s.r.o. zpracovává, si klient může vyžádat u jednatele společnosti na adrese sídla společnosti. Informaci v zákonem stanoveném rozsahu (viz § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) vyhotoví Jupiter Praha s.r.o. bez zbytečného odkladu a předá ji klientovi dopisem nebo jiným domluveným způsobem. Za poskytnutí informace má Jupiter Praha s.r.o. právo požadovat úhradu nákladů spojených s jejím poskytnutím (viz § 12 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Pokud klient zjistí nebo se domnívá, že při zpracování osobních údajů došlo ze strany Jupiter Praha s.r.o. k porušení jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů

Klient se může kdykoli obrátit na jednatele firmy v sídle společnosti a to nejlépe doporučenou poštou.

Jak Jupiter Praha s.r.o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně

Zásady zpracování osobních údajů jsou k nahlédnutí k dispozici u jednatele společnosti na vyžádání a jsou umístěny na webu www.autoskola-praha-ridicak.cz.